พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในด้านการพัสดุ e-Market,e-Bidding เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายที่ 13 นครชัยบุรินทร์

โพสต์28 ก.ค. 2559 02:41โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม   "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในด้านการพัสดุ             e-Market,e-Bidding เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายที่ 13 นครชัยบุรินทร์(จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)           ในวันที่ัี่  28 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ   การจัดอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นตามแผนพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน เครือข่ายที่ 13 นครชัยบุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2559  ระหว่างวันที่  28-29 กรกฎาคม 2559  ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ตรวจสอบภายใน  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ จาก 21 เขต  รวม 42 คน  ทั้งนี้  เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ ความเข้าในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตกลงราคาอิเล็กทรอนิกส์             (e-Market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-Bidding) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็ง ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ อีกทั้งเป็นไปตามนโยบายของ สพฐ. ผู้ตรวจสอบภายในเครือข่าย มีการแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ตรวจสอบระหว่างกัน นำไปเสนอแนะช่วยเหลือภายในเครือข่ายและหน่วยรับตรวจ ให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ต่อไป
 

Comments