พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา ปี 61

โพสต์15 ส.ค. 2561 01:38โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่  15-16 สิงหาคม   2561 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ โดยมี นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดงานฯ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561  นายธนชน   มุทาพร  กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการนิเทศการศึกษา  ซึ่งเป็นงานที่ช่วยพัฒนาครูในด้านวิชาการ ในด้านการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา และสถานศึกษา                เป็นผู้เข้าใจปัญหาการเรียนการสอนได้ดี  รวมทั้งการสร้างความร่วมมือและการแก้ไขปัญหาการทำงานร่วมกันของบุคลากรในสถานศึกษา ที่สามารถนิเทศได้ นอกจากผู้บริหารแล้ว ครูที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญก็สามารถทำหน้าที่นิเทศได้ เทคนิควิธีการนิเทศนั้นสามารถใช้ได้หลายรูปแบบซึ่งขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย จำนวน ผู้รับการนิเทศ เวลา และทรัพยากรอื่น ๆ  ด้านนายพรภิรมย์  สุทธิกานต์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ จัดให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  237 โรงเรียน  เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้  ความสามารถในการจัดทำแผนการนิเทศประจำปี สามารถสร้างกระบวนการนิเทศได้และครูทุกคนในสถานศึกษาได้รับการนิเทศอย่างมีคุณภาพ  จึงขอบคุณท่านวิทยากร นางสมชื่อ  กอปรคุณูปการ  อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.นนทบุรี เขต ที่ได้มาให้ความรู้ด้านเทคนิค กระบวนการนิเทศ   ส่วนผู้เข้ารับการอบรมฯ  ได้กล่าวว่า กิจกรรมการอบรมฯ ได้ฝึกปฏิบัติการกลุ่มคิดวิเคราะห์  เสวนาวิชาการ การจัดนิทรรศการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์,อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว,ชุมชนบ้านหนองบัวแดง,บ้านหนองหญ้าปล้อง และบ้านเจาทอง ซึ่งเกิดประโยชน์อย่างมากในการนิเทศในสถานศึกษา

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่










 

Comments