พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมืออาชีพ

โพสต์6 ม.ค. 2559 22:09โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมืออาชีพ ตามโครงการยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ตามมาตรฐานสากล (IS) เพื่อจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ GPAS  5  STEPS  (8 กลุ่มสาระฯและค่านิยมหลัก 12 ประการ) ในวันที่ 7 มกราคม 2558 ณ หอ้งประชุมแคนา สวนอาหารโสเจ้ง อ.เมืองชัยภูมิ   ทั้งนี้เพื่อให้ครูใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนสอบ O-NET/NT ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 


Comments