“ภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน ”

โพสต์5 ก.พ. 2560 05:22โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่  3   ในวันที่ กุมภาพันธ์ 2560  ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค   อ.เมืองชัยภูมิ  ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูระดับปฐมวัย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการสื่อสารเบื้องต้น และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย   ซึ่งเป็นการสร้าง เจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษให้กับเด็กปฐมวัย 

Comments