เปิดป้ายอาคารเรียน “ประชารวมใจ ธรรมดี ได้ดี”

โพสต์4 ก.ค. 2561 09:04โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 4  กรกฎาคม  2561 นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน “ประชารวมใจ  ธรรมดี ได้ดี”  โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ  ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ   สืบเนื่องจากห้องเรียนสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลของโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อมีอยู่ห้องเรียนเดียว  ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ไม่เต็มศักยภาพ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ประชุมและมีมติให้จัดสร้างอาคารเรียนอนุบาลขึ้นมาใหม่ โดยทางโรงเรียนและชาวบ้านปากห้วยเดื่อได้ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากทุกภาคส่วน  จัดสร้างขึ้นจนแล้วเสร็จด้วยงบประมาณ 400,000 บาท  โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใด

 

Comments