เปิดป้ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ

โพสต์12 เม.ย. 2559 03:18โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายชูศักดิ์   ตรีสาร   ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ    เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  ในวันที่  11  เมษายน  2559  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต  โดยมีนายธนชน  มุทาพร   ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงานว่า  ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 10/2559 เรื่อง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และคำสั่ง ที่ 11/2559  เรื่อง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  หัวหน้า คสช. ประกาศใช้เมื่อวันที่ 21  มีนาคม 2559   มีคำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน  เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค   ส่งผลให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด   เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานประชาชนชนทั่วไป  ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ได้รับทราบว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิและบุคลากรในสังกัด มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ของกระทรวงศึกษาธิการ  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้  จึงได้จัดกิจกรรมเปิดป้ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิขึ้นในวันนี้

 

 

  

 

 

Comments