OPEN HOUSE “ศาสตร์พระราชา พัฒนาผู้เรียน สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง”

โพสต์13 มี.ค. 2561 01:13โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการ OPEN  HOUSE  “ศาสตร์พระราชา พัฒนาผู้เรียน สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง” ปีการศึกษา 2560  ของโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ในวันที่ 13 มีนาคม 2561  ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ   ซึ่งการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคม ชุมชน ให้เป็นสังคมชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนโดยการศึกษา เป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตและสังคม  ในการจัดกิจกรรมในครั้งมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงผลงานทั้งปีให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบผลของความสำเร็จในการบริหารจัดการ ปีการศึกษา 2560 และเปลี่ยนเรียนรู้เป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป เละเพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและยิ่งยืน  รูปแบบของการจัดงานเป็นการนำเสนอความสำเร็จของกระบวนการจัดการโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่โดยใช้รูปแบบอนุบาลชัยภูมิรวมใจ   โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การมอบเกียรติบัตรความสำเร็จของปีการศึกษา 2560  จัดซุ้มนิทรรศการในรูปแบบอนุบาลชัยภูมิรวมใจ ตั้งแต่ในระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และห้องเรียนพิเศษ   มีผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรม  และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จำนวน 2,676 คน คณะครู บุคลากร ร่วมจัดนิทรรศการและผลงาน

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

 


 

Comments