นิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โพสต์9 ก.ค. 2562 03:14โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

เมื่อวันที่  กรกฎาคม  2562    คณะกรรมการนิเทศ  ติดตาม “โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2562  สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ออกนิเทศ   ติดตาม   ให้คำปรึกษา  แนะนำ  ช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัด  ในการดำเนินงานตามนโนบาย สพฐ./สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ในเรื่องเกี่ยวกับ  “ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/การยกระดับผลสัมฤทธิ์/การจัดการเรียนการสอน/การอ่านออกเขียนได้/การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLIT/DLTV /การประกันคุณภาพการศึกษา และโครงการอาหารกลางวัน  เป็นต้น”  โดยคณะกรรมการนิเทศฯ  ประกอบด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน/ศึกษานิเทศก์/ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สพป.ชัยภูมิ เขต 1      ซึ่งมีกำหนดการออกนิเทศฯ  โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง   5  อำเภอ  ระหว่างวันที่  8-31  กรกฎาคม  2562    

 
 

Comments