MOU อ่านออกเขียนได้ โดยใช้นวัตกรรม "อ่านเขียนเรียนสนุก"

โพสต์21 ม.ค. 2559 23:41โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ชั้น ป. 1 โดยใช้นวัตกรรม "อ่านเขียนเรียนสนุก" ในวันที่ 22 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ซึ่งสืบเนื่องจาก สพฐ. มีนโยบายพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ตามนโยบายรัฐบาล” ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และนักเรียนชั้น ป.1 เมื่อจบชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้และมีมาตรฐานประเมินผลให้เป็นรูปธรรม” โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้ดำเนินการประเมินผลการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นป. 1-6 มาแล้ว 4 ครั้ง จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบโดยเฉพาะชั้น ป. 1 จากการประเมินครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 พบว่า นักเรียนชั้น ป.1 กรณีนักเรียนปกติ มีนักเรียนที่อ่านไม่ออก จำนวน 91 คน จากจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด 1,318 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90 และมีนักเรียนที่เขียนไไม่ได้ จำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 11.38 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยกลุ่มสาระภาษาไทย จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร และครูแกนนำภาษาไทย มาประชุมเพื่อกำหนด มาตรการและแนวปฎิบัติให้อ่านออกเขียนได้ ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และจัดทำนวัตกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา ชื่อว่า “นวัตกรรมอ่านเขียนเรียนสนุก” เพื่ออบรมครูผู้สอนชั้น ป. 1 ผู้บริหาร ผู้ปกครองนักเรียน ในกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 38 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ(1) ส่งเสริมให้ครูผู้สอน ผู้บริหารและผู้ปกครองนักเรียนนำนวัตกรรม “อ่านเขียนเรียนสนุก” ไปใช้สอนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และ (2) เพื่อ ชี้แจงมาตรการและแนวปฏิบัติให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียน นำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและบรรลุผล
Comments