มหัศจรรย์การเรียนรู้สู่โลกกว้า “ภักดีชุมพลโชว์”

โพสต์16 มี.ค. 2559 01:33โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอำเภอภักดีชุมพล ร่วมกับอำเภอภักดีชุมพล  จัดงานมหัศจรรย์การเรียนรู้สู่โลกกว้า “ภักดีชุมพลโชว์”   ในวันที่ 16  มีนาคม 2559  ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภักดีชุมพล โดยมีกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียนในแต่ละโรงเรียนบนเวที ,จัดนิทรรศการการเผยแพร่ผลงานของแต่ละโรงเรียน,จัดนิทรรศการธรรมดี ได้ดี ยาเสพติ เรียนรู้ภาษา ประเพณีและวัฒนธรรมของ    แต่ละประเทศ จำนวน 10 ประเทศ/1 ประชาคมอาเซียน และจัดกิจกรรมให้นักเรียนเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้   วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกลางทางวิชาการ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทางการศึกษาได้นำเสนอผลการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2558  ,จัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษา ประเพณี และวัฒนธรรมของชาติและประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน ,ปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินภารกิจด้านการศึกษาของแต่ละโรงเรียนในอำเภอภักดีชุมพลสู่สาธารณชน  โดยมีนายชูศักดิ์  ตรีสาร  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายธนชน   มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต กล่าวรายงานฯ

 
Comments