“ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด”

โพสต์5 ก.ค. 2560 20:20โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอคอนสวรรค์  จัดกิจกรรมอบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ       รุ่นใหญ่  ให้แก่นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของอำเภอคอนสวรรค์ จำนวน 8 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560  ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกเสือ สามารถนำหลักการ วิธีการและกระบวนการทางลูกเสือไปใช้ในทักษะชีวิตประจำวัน  ใช้ทักษะเป็นผู้นำและผู้ตามระบบหมู่ลูกเสือหลีกเลี่ยงและห่างไกลยาเสพติด  โดยมีนายอนันต์  ชัชชวพันธ์  รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ตรวจเยี่ยมติดตามการจัดอบรมฯ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

 


Comments