กลุ่มบริหารงานบุคคล ประชุมสัมมนาแบบบูรณาการ

โพสต์1 มี.ค. 2559 08:42โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
กลุ่มบริหารงานบุคคลจัดประชุมสััมนา โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 แบบบูรณาการ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2558 ,โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่ประชาคาอาเซียน และโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ e-Training (TEPE online) ระหว่างวันที่ 29 ก.พ.- 2 มี.ค.59 ณ ไร่กุสุมา รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งได้จัดการแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ คือกลุ่มที่ 1 จัดทำรายงานประจำปีการบริหารงานบุคคลประจำปี 2558 เพิ้อเสนอ ก.ค.ศ.เก่ี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ กลุ่มที่ 2 จัดทำรายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2558 เพื่อนำผลการสำรวจมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของการปฎิรูปการศึกษาและเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารและแก้ปัญหาการให้บริการของสำนักงานฯ รวมทั้งจัดทำรายงานการประเมินผลตนเองตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 8 และกลุ่มที่ 3 การประชุมปฏิบัติการ "วางแผนพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ" เพิ้อพัฒนาบุคลลากรของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้มีสมรรถนะและศักยภาพในการทำงานในตำแหน่ง และตำแหน่งว่างที่คาดหวัดว่าจะได้รับการแต่งตั้งในอนาคต โดยได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้ 1) เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ,2) การทำแบบสอบถาม online โดย Google Doc ,3)การพัฒนาบุคลากรด้วยวระบบ TEPE online และ 4) การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) โดยในวันนี้ (1 มีนาคม 2559) ได้ดำเนินกิจกรรมในข้อ 2 และ 3 ส่่วนกิจกรรมในข้อ 4 จะดำเนินการแจกแบบประเมิน และจัดทำ IDP .ให้เป็นรูปเล่มทุกคน และตัวแทนของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ได้นำเสนอข้อสรุปและอภิปรายผลการดำเนินงานต่อนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เพื่อรับทราบด้วย


Comments