กีฬายุวชน ลุ่มลำชีเกมส์

โพสต์11 ม.ค. 2559 18:56โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายุวชน ลุ่มลำชีเกมส์ ครั้งที่ 12 ในวันที่ 11 มกราคม 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง มีโรงเรียนในตำบลลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า เข้าร่วมการแข่งขันฯ จำนวน 10 โรงเรียน ดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2559 การแข่งขันฯ จัดขึันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของนักเรียน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ,ปลูกฝังให้ยุวชน มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย,พัฒนากีฬาในระดับตำบลให้ได้มาตรฐานด้านกีฬาสูงขึ้น และ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ระหว่าง ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนในตำบลลุ่มลำชี โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดการแข่งขันฯจากเทศบาลตำบลลุ่มลำชี จำนวน 120,000 บาท
Comments