"โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องปรามการทุจริตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "

โพสต์28 มิ.ย. 2561 07:21โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต  1   จัดอบรม “โครงการเสริมสร้างวินัย คุธรรม จริยธรรม เพื่อป้องปรามการทุจริตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 288 คน   ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ วินัย  การรักษาวินัย คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทักษะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ในการสืบสวนข้อเท็จจริงและการดำเนินการทางวินัย  สามารถทำได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ยุติธรรม รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตามหลักนิติธรรม มโนธรรมและความเป็นธรรม   ตระหนักถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของตนที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานทางการศึกษาโดยได้ฝึกปฏิบัติจริงตามกรณีศึกษา มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ ร่วมกันพิจารณาวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วนำไปใช้จริงในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  โดยมีนายเสงี่ยม  ทองละมุล   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในวันที่ 28 มิถุนายน 2561

 

 

 

 

Comments