คัดเลือกรางวัลฯ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2560

โพสต์17 ก.ค. 2560 03:06โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2560,รางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2560 และรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2560  ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2560 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560  ณ  ห้องประชุม 2 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนดี มีผลงานดีเด่นให้มีศักยภาพสูงขึ้น เสริมสร้างศรัทธา และเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

Comments