คัดเลือก Best Practices ค่านิยมหลัก 12 ประการ

โพสต์12 ก.ค. 2559 03:24โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต ดำเนินการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best  Practices : BP) ด้านกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนกิจกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการ ทั้งนี้เพื่อให้ครู  ผู้บริหาร มีขวัญกำลังใจในการจัดกิจกรรมฯ โดยมีนายบัญญัติ  เพ็ญจันทร์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานฯ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559  ณ ห้องประชุม อันสืบเนื่องจากที่ สพป.ชัยภูมิ เขต มีภารกิจในการจัดการศึกษาและรับผิดชอบการจัดกิจกรรมตามนโยบายค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ตามหลักการจัดกิจกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการ ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

Comments