“ ขับเคลื่อนนโยบายการอ่าน การเขียน สู่การปฏิบัติ”

โพสต์16 พ.ย. 2559 01:04โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ขับเคลื่อนนโยบายการอ่าน การเขียน  “การอ่านออกเขียนได้ การอ่านคล่องเขียนคล่อง สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทย” โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนอ่าน การคิดวิเคราะห์ตามแนวคิด PISA  โดยใช้วรรณคดีเป็นฐาน  ประจำปี 2559  ให้แก่ครูผู้สอนภาษาไทยชั้น ป. 3,ป.6 และ ม. 3 รวมทั้งโรงเรียนเอกชนทุกคน  จำนวน  2 รุ่น  ๆ ละ 2  วัน  ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2559   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ (O-NET)   ปีการศึกษา 2559 และเป็นแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีการทดสอบในระดับชาติให้สูงขึ้น  มีนายธนชน  มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานเปิดการประชุมรุ่นที่ 1 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องเทพสถิต  โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อ.เมืองชัยภูมิ  มีนายธตรฐ  ตุลาพงษ์พิพัฒน์  ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันภาษาไทย สพฐ. เป็นวิทยากร
Comments