ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ : นครชัยบุรินทร์

โพสต์26 เม.ย. 2559 16:35โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตตรวจราชการที่ 14 : นครชัยบุรินทร์  โดยมีพันเอกณัฐพงษ์   เพราแก้ว  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมฯ  ดร.อรรถพล  ตรึกตรอง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 14  เป็นวิทยากรฯ ในวันที่ 26  เมษายน 2559  ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท  อ.เมืองชัยภูมิ    ทั้งนี้เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตตรวจราชการที่ 14 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเอกภาพและสามารถประสานเชื่อมโยง  บูรณาการภารกิจด้านการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานโดยประชารัฐ  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยศึกษาธิการจังหวัด  รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นท่ากรศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ จาก  21 เขตพื้นที่
Comments