การอบรม “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี 2562 ”

โพสต์30 ส.ค. 2562 02:22โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 30 ส.ค. 2562 02:23 ]

สพป.ชัยภูมิ เขต  จัดอบรม “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน  ประจำปี 2562 ” ให้แก่ลูกจ้างสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2562    รุ่นละ 100 คน   เพื่อให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่เข้าการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันสังคม และสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมายประกันสังคม กฎหมาย เงินทดแทนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3   ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานในพิธีเปิดฯ  ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562  ณ  ห้องประชุม 1 /นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   และนางอุบลรัตน์  พุฒซ้อน  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สนง.ประกันสังคม  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้


Comments