การอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2561

โพสต์17 ก.ค. 2561 22:04โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ  เขต  จัดอบรมหลักสูตร “พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2561”  ในวันที่ 18  กรกฎาคม 2561  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  โดยมีนายสุรศักดิ์  ฦาชา   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานเปิดการประชุมฯ   ผู้เข้ารับการอบรมฯ เป็นตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาจากศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 20 ศูนย์ ๆ ละ 4 คน รวม 80 คน และบุคลากรทางการศึกษา  20 คน  รวม 100 คน อบรมฯ ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีนายแสงเพชร  สุดเพาะ  จาก สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 จังหวัดเชียงราย และ นางภัทรวรรณ  ทองเดช  จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นวิทยากรให้ความรู้ฯ  การอบรมดังกล่าวจัดขึ้น สืบเนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2454 หมวด ว่าด้วยการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ซึ่งสาระสำคัญของการดำเนินการกิจกรรมหมวด 7 ได้แก่สถานศึกษาจะต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง นักเรียนและนักศึกษาจะต้องปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  และจัดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จะต้องดำเนินการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพื่อดูแลความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและระเบียบกระทรวงว่าด้วยการลงโทษนักเรียน และนักศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ


Comments