การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ”

โพสต์6 เม.ย. 2559 21:06โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 6 เม.ย. 2559 21:13 ]

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ”  ระหว่างวันที่ 7-9  เมษายน 2559  ณ ห้องประชุม 1     สพป.ชัยภูมิ เขต แบ่งการอบรมออกเป็น 3 รุ่น   โดยมีนายวิเชียร  เคนชมภู  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานในพิธีเปิดฯ   รุ่นที่ ในวันนี้ (เมษายน 2559)  ในการอบรมฯครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน  ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับการบริหารเชิงกลยุทธ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเป็นระบบ  มีทักษะในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับสภาพการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ มีระบบการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ

Comments