การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและบัญชีโรงเรียน

โพสต์11 ต.ค. 2560 23:17โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและบัญชีให้แก่ครูที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและบัญชีโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   เพื่อให้มีความรู้  แนวทางในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ ทรัพย์สิน ให้สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติงานที่ สพฐ.กำหนด  รวมทั้งทราบปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PLC  โดยมีนายธนชน  มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดฯ  นายเสงี่ยม  ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ  มีครูการเงินฯ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย    เข้ารับการอบรมฯ  165 คน ผู้สังเกตการณ์ 50 คน วิทยากรจากบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1   รูปแบบการอบรมเป็นการบรรยายให้ความรู้  ฝึกปฏิบัติ และวิเคราะห์การใช้กระบวนการ PLC (Professional Lerning Community) 

Comments