การประชุมคณะการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

โพสต์19 ก.พ. 2559 00:25โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนิเทศติดตามและเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต  จัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2559  ณ ห้องประชุม 2     สพป.ชัยภูมิ เขต 1   โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุม ฯ  ในที่ประชุมได้ชี้แจงให้ทราบความเคลื่อนไหวในเรื่อง (1) การดำเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ซึ่ง สพฐ. จะมาติดตามการดำเนินงานฯ ครั้งที่ ปีการศึกษา 2558  ณ โรงเรียนบ้านกุดหูลิงและโรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ อ.บ้านเขว้า   ในวันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2559   (2) การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียน (3) การจัดงานวันเกียรติยศ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เพื่อแสดงผลงานการจัดการจัดการศึกษาของครู นักเรียนสู่สาธารณชน  ในวันที่ 24  มีนาคม 2559  และ (4) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้น ป.6 และ ม.  ในวันที่ 27-28  กุมภาพันธ์ 2559  นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินและนิเทศการศึกษา ตามภารกิจสำคัญของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้แก่ อนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา,อนุกรรมการส่งเสริมการอ่าน,อนุกรรมการห้องเรียนคุณภาพ,อนุกรรมการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และอนุกรรมการ DLTV และ DLIT
 


Comments