การประชุมการรายงานผลการบริหารจัดการตามแบบติดตามและประเมินผลของ สพฐ.ปี 2561

โพสต์18 เม.ย. 2561 22:45โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

เช้าวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 …สพป.ชัยภูมิ เขต 1   จัดประชุมการรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ทางระบบอิเล็กทรอนิคส์ (e-MES) โดยมีนายวิเชียร  เคนชมภู  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  1  เป็นประธานการประชุมฯ  เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ ให้สามารถกรอกข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามวัตถุประสงค์และทันตามกำหนดเวลา   มีรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ,กลุ่มทุกกลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ  ซึ่ง สพฐ.ได้เปิดระบบการรายงานทางระบบ e-MES แล้วทางเว็บไซต์ http://203.159.164.53

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่
Comments