การประชุมการจัดทำข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก

โพสต์21 ม.ค. 2559 00:50โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต จัดประชุมการจัดทำข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก สืบเนื่องจาก สพฐ.ได้มีนโยบายให้เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กตามบริบทของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาว่าโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด โรงเรียนใดควรควบรวมได้ และโรงเรียนใดควรคงอยู่โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 20 คนลงมา พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม  เพื่อให้การบริหารจัดการงานทั้ง 4 ด้าน คืองานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป บรรลุผลตามเป้าหมายเพื่อส่งผลถึงผู้เรียน  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ ในวันที่ 21 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 20 คนลงมา มีจำนวน 15โรงเรียน และในเบื้องต้นที่ประชุมได้พิจารณาและตั้งเป้าหมายว่าจะเลิกโรงเรียนจำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนแดง,โรงเรียนหนองปลาโดฯ,โรงเรียนบ้านเสี้ยวใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิComments