การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน ฯ

โพสต์10 ต.ค. 2559 07:41โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล  ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559      ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ทั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนสามารถเบิกจ่าย  ได้รวดเร็วทันตามกำหนดเวลา  ในการดำเนินการให้คำนึงถึงประโยชน์       ที่ทางราชการจะได้รับ เกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่าและโปร่งใส โดยให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 นี้  มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  ที่ได้รับจัดสรรงบฯ จำนวน 79 โรงเรียน  เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงฯ Comments