การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT)

โพสต์25 ก.พ. 2563 01:15โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันอังคารที่  25  กุมภาพันธ์  2563  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) (จุดที่ 5) ณ หอประชุม   รวมใจครูชัยภูมิ  เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการจัดสอบ NT  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  นำโดยน.ส.สาวิกา  จักรบุตร  ศึกษานิเทศก์/หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ พร้อมด้วยน.ส.นันทิยา  ไพรวิจารย์  รองหัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ  ร่วมชี้แจงฯ และในครั้งนี้มีนายสมัต  อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ได้พบปะกับผู้เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ สนามสอบในพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ  9 สนามสอบ  สำหรับการจัดประชุมฯ ดังกล่าวได้ดำเนินการจัดประชุมสัญจรมาแล้ว 4 จุด ตั้งแต่วันที่ 19-21,24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ร.ร.อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง/ร.ร.แหลมทองผดุงวิทย์ อ.ภักดีชุมพล/ร.ร.บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) อ.คอนสวรรค์ และ/ร.ร.บ้านโนนแดง อ.บ้านบ้านเขว้า ตามลำดับ และวันนี้เป็นการจัดประชุมฯ จุดสุดท้าย
 

Comments