“การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564”

โพสต์30 ก.ย. 2562 20:17โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 30 กันยายน 2562  นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด  “การประชุม     เชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564  ณ ห้องประชุม 1 โดยมีคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ ศึกษานิเทศก์ /ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาและตัวแทนบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เข้าร่วมการประชุมและวิเคราะห์ข้อมูลฯ   ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลมาใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 

Comments