การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์15 มิ.ย. 2560 03:16โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ลงพื้นที่เพื่อพบปะกับคณะกรรมการสถานศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านเขว้า 2  ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกุดไผ่  อ.บ้านเขว้า ตามโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” ซึ่งจัดโดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้  ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา,รับทราบนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและความความไหวด้านการศึกษา,เข้าใจภารกิจและขอบข่ายของสถานศึกษา,เพื่อฝึกปฏิบัติการกำหนดนโยบายของสถานศึกษาและการกำหนด กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษาและเพื่อสอบถามความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

Comments