การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ”

โพสต์18 ก.ค. 2562 00:28โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2562 00:29 ]

วันที่  18   กรกฎาคม   2562     สพป.ชัยภูมิ  เขต  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล  1 โรงเรียนคุณภาพ) ”  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการถอดบทเรียน และเพื่อให้ ผอ.โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล   44  โรงเรียน   จัดทำแผน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานฯ /มีความเข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  /การสอนวิทยาการคำนวณ (Coputing  science) /การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน  และการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน   เน้นการพัฒนา ติดตาม การจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาของมนุษย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานการประชุมฯ  ณ  ห้องประชุม 
Comments