การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

โพสต์2 พ.ค. 2561 01:58โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์  ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบัติ  ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561  มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ  ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกโรงเรียนในสังกัด มีและใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

Comments