การประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกผลการเรียนผ่านโปรแกรม School mis ปีการศึกษา 2558

โพสต์30 พ.ค. 2559 22:57โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกผลการเรียนผ่านโปรแกรม School mis  ปีการศึกษา 2558  ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูลของโรงเรียนในสังกัด  ทั้งนี้  เพื่อให้สามารถรายงานข้อมูลได้ถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา  โดยมีนางสาวสาวิกา  จักรบุตร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรฯ  จำนวน 5 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2559- 4  มิถุนายน 2559    ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1
Comments