English Camp 2015 ณ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์1 พ.ค. 2558 21:31โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2558 21:36 ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน สำหรับนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5 (English Camp 2015) ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ อ.เมืองชัยภูมิ (โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 57 ต่ำ) ได้แก่โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 60 คน ,โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ จำนวน 14 คน,โรงเรียนโป่งเกตุรัฐราษฎรณ์นุเคราะห์ จำนวน 26 คน,โรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร จำนวน 12 คน และโรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์ จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 116 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษและฝึกทักษะการสื่อสาร ให้แก่นักเรียน กิจกรรมดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 1- 6 พฤษภาคม 2558 โดยมีนายบัญญัติ เพ็ญจันทร์ รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1