จัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564

โพสต์27 พ.ย. 2560 00:52โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดประชุมปฏิบัติการการจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564  ระหว่างวันที่ 27 – 29  พฤศจิกายน 2560  ณ ห้องประชุมไทเลย 2  เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย  โดยนายธนชน. มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต1 ได้มอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำฯ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560  ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ  ซึ่งประกอบด้วยทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ตัวแทนบุคลากรแต่ละกลุ่ม/ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาและตัวแทนข้าราชการครูในสังกัด  ทั้งนี้เพื่อนำแผนดังกล่าวฯ ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล ให้มีความสอดคล้องกับฐานข้อมูลสารสนเทศและผลการดำเนินงานให้เชื่อมโยงกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของ สพฐ.


Comments