การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในรอบการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ปีงบประมาณ 2561

โพสต์11 มี.ค. 2561 21:43โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2561 21:44 ]

วันที่ 12 มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในรอบการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ปีงบประมาณ  2561 ครั้งที่ (1 เมษายน 2561) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ทั้งนี้  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเกิดผลดีต่อการบริหารจัดการตามแนวทางที่ สพฐ.กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ.เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี โดยคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 20 ชุด ๆ ละ 3 คน รับผิดชอบ 1 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย รองผอ.สพป.ที่รับผิดชอบแต่ละศูนย์,ประธานศูนย์ฯ และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบในแต่ละศูนย์ฯ และให้ส่งผลการประเมินให้กลุ่มบริหารงานบุคคลภายในวันที่ 20 มีนาคม 2561 นี้

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี้

Comments