พัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อสอนเด็กให้มีทักษะกระบวนการคิด

โพสต์29 เม.ย. 2558 04:06โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 29 เม.ย. 2558 04:07 ]
โรงเรียนอนุบาลไพเราะวิทยา(อนุบาล) ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาผู้บริหารและครูเพื่อสนเด็กให้มีทักษะกระบวนการคิด” สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ประกาศนโยบาย “ปีการศึกษา 2557 ปีแห่งการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง สร้างสรรค์สังคมดี” กำหนดตัวชี้วัดตามนโยบายและกำหนดโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตามตัวชี้วัด จึงเสนอโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัดชัยภูมิ กิจกรรมพัฒนาผู้บริหารและครูเพื่อสอนเด็กให้มีทักษะกระบวนการคิด วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูให้สามารถออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด ในการแยกแยะประเด็นเชื่อมโยงความสัมพันธ์ หลอมรวมองค์ความรู้ลักษณะที่เป็นแผนผังความคิดได้ ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ผู้บริหาร ครูผู้สอนระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนละ 3 ท่าน มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 107 คน กิจกรรมการอบรมมีระยะเวลาในการดำเนินการ 2 วัน คือ วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 และวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 โดยมีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ในวันที่ 23 เมษายน 2558  ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1