นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนสุนันท์

โพสต์13 ธ.ค. 2561 00:10โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
ชื่อ  นายพงษ์ศักดิ์  วัฒนสุนันท์


ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านกุดไผ่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์  รหัสวิชา ง21204  เรื่อง  การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย โปรแกรม  Desktop  Author  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โดยใช้แบบฝึกทักษะ ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ
Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
13 ธ.ค. 2561 00:10
Comments