นางอารยา วสุธนรัตน์สกุล

โพสต์9 ม.ค. 2562 01:18โดยtananun thapchan

ชื่อ  นางอารยา วสุธนรัตน์สกุล


ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง  
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง องค์ประกอบ
ของระบบคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Ċ
tananun thapchan,
9 ม.ค. 2562 01:18
Comments