นางนวรัชต์ ทองอ้ม

โพสต์6 ธ.ค. 2561 22:20โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 
 ชื่อ              นางนวรัชต์  ทองอ้ม

ตำแหน่ง      ครู อันดับ คศ. 2  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียน       บ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)  อำเภอหนองบัวแดง
                   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

 เรื่อง           รายงานผลการพัฒนากิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะ
                  หลักการใช้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒