เจนวิทย์ เจนนาวิน

โพสต์5 มี.ค. 2562 01:08โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 6 มี.ค. 2562 01:40 ]
ชื่อ  นายเจนวิทย์  เจนนาวิน

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร)

เรื่องที่ 1  
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบร่วมกับ
การทำงานเป็นทีมระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร)

เรื่องที่ 2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของครูกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
5 มี.ค. 2562 01:08
Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
5 มี.ค. 2562 01:08