นุบาล บุญสม

โพสต์1 ก.ค. 2561 18:30โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2561 18:31 ]
ชื่อ นางนุบาล บุญสม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระ -ะ

มีตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิคการเรียนรู้

แบบร่วมกันคิด

Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
1 ก.ค. 2561 18:30
Comments