พรทิพย์ พลธรรม

โพสต์26 เม.ย. 2561 05:38โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2561 05:39 ]

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ 2    รหัสวิชา ว12101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้รายงาน นางสาวพรทิพย์  พลธรรม

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
26 เม.ย. 2561 05:38