คณิตตา เสนชัย

โพสต์27 ส.ค. 2560 06:32โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 27 ส.ค. 2560 06:33 ]
ชื่อ นางคณิตตา  เสนชัย

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ 

โรงเรียนบ้านหนองออ้อ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
         เสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
27 ส.ค. 2560 06:32