นภาพร กุลจันทร์

โพสต์1 พ.ค. 2558 21:59โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2558 23:03 ]

    

 เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์กราฟิก ง21201 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

           และเทคโนโลยี เรื่อง ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

      โดย นางนภาพร  กุลจันทร์

 

      ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

      โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1