เยาวรัตน์ มะลิทอง

โพสต์3 ส.ค. 2562 23:41โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2562 23:43 ]
ชื่อ เยาวรัตน์ มะลิทอง


ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1


เรื่อง    1)  รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการ

                เรียนรู้ ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

           2) การสร้างชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

                                                       รายงานการศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา