เผยแพร่ผลงานวิชาการ

สงวนสิทธิ์การเผยแพร่ผลงาน เฉพาะครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เท่านั้น
 ส่งรายละเอียดมาที่ tananun@chaiyaphum1.go.th  ตามหัวข้อด้านล่าง พร้อมแนบไฟล์ ภาพถ่ายหน้าตรง และ บทคัดย่อ


ชื่อ....................................

ตำแหน่ง .............................

โรงเรียน.............................   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง ................................................................

Email..................................

นางฝนทอง ศรีล้อมชื่อ

โพสต์13 พ.ค. 2562 23:29โดยtananun thapchanชื่อ นางฝนทอง   ศรีล้อม


ตำแหน่ง ครู  วิทยะฐานชำนาญการ

โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง  


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1


เรื่อง    รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT  เรื่อง  การบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3
นางสาวมัลลิกา พุ่มพฤกษ์

โพสต์13 พ.ค. 2562 23:25โดยtananun thapchan

ชื่อ นางสาวมัลลิกา พุ่มพฤกษ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียนบ้านกุดหูลิง 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง รายงานการใช้และพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวพิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์

โพสต์1 พ.ค. 2562 01:05โดยtananun thapchan   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2562 01:06 ]ชื่อ นางสาวพิมพ์พิศา  ชัชชวพันธ์ 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน  โรงเรียนบ้านวังโพน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

งานวิจัยเรื่องที่ 1

เรื่อง  การพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านวังโพน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

งานวิจัยเรื่องที่ 2

เรื่อง  คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โรงเรียนบ้านวังโพน  จังหวัดชัยภูมิ
นายปฏิวัติ บะคะ

โพสต์16 เม.ย. 2562 21:32โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ


ชื่อ นายปฏิวัติ บะคะ

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1


เรื่อง   การประเมินโครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง (คุรุราษฎร์รังสรรค์)นางอารยา วสุธนรัตน์สกุล

โพสต์9 ม.ค. 2562 01:18โดยtananun thapchan

ชื่อ  นางอารยา วสุธนรัตน์สกุล


ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง  
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง องค์ประกอบ
ของระบบคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนสุนันท์

โพสต์13 ธ.ค. 2561 00:10โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ

ชื่อ  นายพงษ์ศักดิ์  วัฒนสุนันท์


ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านกุดไผ่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์  รหัสวิชา ง21204  เรื่อง  การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย โปรแกรม  Desktop  Author  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โดยใช้แบบฝึกทักษะ ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ

นางสาววรรณิภา รักษ์มณี

โพสต์13 ธ.ค. 2561 00:02โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ

ชื่อนางสาววรรณิภา  รักษ์มณี

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานคุณธรรม ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยเทคนิคการสอนแบบ STAD
สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง

นางนวรัชต์ ทองอ้ม

โพสต์6 ธ.ค. 2561 22:20โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ

 
 ชื่อ              นางนวรัชต์  ทองอ้ม

ตำแหน่ง      ครู อันดับ คศ. 2  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียน       บ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)  อำเภอหนองบัวแดง
                   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

 เรื่อง           รายงานผลการพัฒนากิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะ
                  หลักการใช้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  

จารุตา กระพี้แดง

โพสต์13 พ.ย. 2561 21:34โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ

  

ชื่อ  นาง
จารุตา  กระพี้แดง


ตำแหน่ง  
ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ


โรงเรียนบ้านหนองอ้อ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง  
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ

ธนาวุฒิ ศรีวิเศษ

โพสต์17 ต.ค. 2561 06:55โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2561 06:56 ]

ชื่อ  นายธนาวุฒิ  ศรีวิเศษ

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง  
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  


1-10 of 112