เผยแพร่ผลงานวิชาการ


ปารณี บัวพรวน

โพสต์9 มิ.ย. 2561 06:47โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2561 06:48 ]

นางปารณี  บัวพรวน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

โรงเรียนบ้านห้วยข่าเฒ่า เรียนรวม โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกาษาชัยภูมิเขต 1

เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100 ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่1
นายสายชล จุลศรี

โพสต์9 มิ.ย. 2561 06:45โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2561 06:45 ]

ชื่อนายสายชล  จุลศรี


ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ

โรงเรียนบ้านโคกสง่า   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่องรายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือ STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกสง่า

ชุดาภรณ์ พิลัย

โพสต์28 พ.ค. 2561 06:15โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 28 พ.ค. 2561 06:16 ]

ชื่อ นางสาวชุดาภรณ์ พิลัย
ตำแหน่ง ครู  
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่องประโยค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เกษราภรณ์ ทาภักดี

โพสต์28 พ.ค. 2561 06:11โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 28 พ.ค. 2561 06:11 ]

ชื่อ นางสาวเกษราภรณ์ ทาภักดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนคุรุประชานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑
เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
อโนทัย สุฤทธิ์

โพสต์28 พ.ค. 2561 06:05โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 28 พ.ค. 2561 06:07 ]

ชื่อนางสาวอโนทัย  สุฤทธิ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

โรงเรียนบ้านนารี   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
พรทิพย์ พลธรรม

โพสต์26 เม.ย. 2561 05:38โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2561 05:39 ]

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ 2    รหัสวิชา ว12101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้รายงาน นางสาวพรทิพย์  พลธรรม

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1สุประดิษฐ์ วิลาวรรณ

โพสต์17 เม.ย. 2561 00:07โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 17 เม.ย. 2561 00:09 ]

ชื่อนางสุประดิษฐ์  วิลาวรรณ 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง 
เรื่อง รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เวลา โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงเยาวภา กล้าขยัน

โพสต์8 เม.ย. 2561 01:08โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 8 เม.ย. 2561 01:11 ]

ชื่อ นางเยาวภา กล้าขยัน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

เรื่อง การพัฒนาทักาะทางสังคมและทักษะทางปัญญาด้วยกระบวนการ5ขั้นตอน 5STEPs ของโรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา อำเภอภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

  

ปรีดา นิตยารส

โพสต์4 มี.ค. 2561 06:51โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2561 06:51 ]

ชื่อ นายปรีดา นิตยารส

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบในร่างกายมนุษย์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นวพร พรหมสิทธิ์

โพสต์13 ก.พ. 2561 06:39โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2561 06:52 ]

ชื่อ นางนวพร พรหมสิทธิ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ 

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓


1-10 of 97