เผยแพร่ผลงานวิชาการ


นวพร พรหมสิทธิ์

โพสต์13 ก.พ. 2561 06:39โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2561 06:39 ]

ชื่อ นางนวพร พรหมสิทธิ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ 

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓


การงอกมหัศจรรย์เพาะต้นอ่อนทานตะวันด้วยธูปฤาษี

โพสต์5 ก.พ. 2561 18:55โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ

  ชื่อโครงงาน               การงอกมหัศจรรย์  เพาะต้นอ่อนทานตะวันด้วยธูปฤาษี

ผู้จัดทำโครงงาน          เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  มีศักดิ์                    ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

                             เด็กหญิงสิริขจร  พงษ์ศิริ                     ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

                             เด็กหญิงณัฎฐ์วรีย์  ปุมพิมาย                 ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

จตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์

โพสต์8 ม.ค. 2561 18:40โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2561 18:42 ]

ชื่อ นายจตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ


พิชิต แก้วสุริวงษ์

โพสต์8 ม.ค. 2561 18:37โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2561 18:42 ]

ชื่อ ว่าที่ร.ต.พิชิต แก้วสุริวงษ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ (คศ.๒)
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เรื่องการอ่านจับใจความด้วยเทคนิคพาโนรามา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


นงนุช เอี่ยมรัมย์

โพสต์4 ม.ค. 2561 02:12โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2561 02:12 ]

ชื่อ นางนงนุช เอี่ยมรัมย์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนบ้านห้วยกนทา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑

เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWL Plus ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

อัญชัญ บุราณ

โพสต์4 ม.ค. 2561 02:06โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2561 02:08 ]

ชื่อ นางอัญชัญ  บุราณ
ตำแหน่ง ครุชำนาญการ
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
เรื่อง รายงานการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง ชั้นอนุบาลปีที่ 1
สุนทร สะเริญรัมย์

โพสต์9 ต.ค. 2560 06:36โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2560 06:36 ]

ชื่อ นายสุนทร  สะเริญรัมย์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ 

โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

เรื่อง ทฤษฎีและการเป่าขลุ่ยเพียงออขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ประเสริฐ เชื้อโนนแดง

โพสต์27 ส.ค. 2560 06:34โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 27 ส.ค. 2560 06:35 ]

ชื่อ นายประเสริฐ  เชื้อโนนแดง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ 

โรงเรียนบ้านหนองออ้อ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  Language and Culture  
          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


คณิตตา เสนชัย

โพสต์27 ส.ค. 2560 06:32โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 27 ส.ค. 2560 06:33 ]

ชื่อ นางคณิตตา  เสนชัย

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ 

โรงเรียนบ้านหนองออ้อ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
         เสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1วาสนา ศรีวิเศษ

โพสต์25 ก.ค. 2560 05:55โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 25 ก.ค. 2560 05:57 ]

ชื่อ นางวาสนา ศรีวิเศษ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ 

โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1-10 of 88