เผยแพร่ผลงานวิชาการ


สุนทร สะเริญรัมย์

โพสต์9 ต.ค. 2560 06:36โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2560 06:36 ]

ชื่อ นายสุนทร  สะเริญรัมย์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ 

โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

เรื่อง ทฤษฎีและการเป่าขลุ่ยเพียงออขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ประเสริฐ เชื้อโนนแดง

โพสต์27 ส.ค. 2560 06:34โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 27 ส.ค. 2560 06:35 ]

ชื่อ นายประเสริฐ  เชื้อโนนแดง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ 

โรงเรียนบ้านหนองออ้อ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  Language and Culture  
          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


คณิตตา เสนชัย

โพสต์27 ส.ค. 2560 06:32โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 27 ส.ค. 2560 06:33 ]

ชื่อ นางคณิตตา  เสนชัย

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ 

โรงเรียนบ้านหนองออ้อ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
         เสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1วาสนา ศรีวิเศษ

โพสต์25 ก.ค. 2560 05:55โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 25 ก.ค. 2560 05:57 ]

ชื่อ นางวาสนา ศรีวิเศษ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ 

โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กาญจนา ชนะพาล

โพสต์17 ก.ค. 2560 05:14โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2560 05:15 ]

ชื่อ          นางกาญจนา  ชนะพาล

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะชำนาญการ 

โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง        รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Micromedia Flash8 

               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พิมพ์ลดา ประยูรพันธุ์

โพสต์11 ก.ค. 2560 07:17โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2560 07:17 ]


ชื่อ นางพิมพ์ลดา ประยูรพันธุ์
ตำแหน่ง          ครู  วิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านหนองอ้อ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
เรื่อง    รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องอาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายรุ้ง ทวีโชค

โพสต์6 มิ.ย. 2560 01:59โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2560 02:01 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ ]

นางสาวสายรุ้ง  ทวีโชค

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้
         ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


บรรพต นิ่มนวล

โพสต์10 พ.ค. 2560 23:46โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 11 พ.ค. 2560 20:43 ]

นายบรรพต นิ่มนวล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง 
ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการตีขิมเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


เกศกานดา ขำชัยภูมิ

โพสต์10 พ.ค. 2560 23:42โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2560 23:42 ]

นางเกศกานดา ขำชัยภูมิ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

โรงเรียนบ้านสงแคน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสงแคน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิมะลิวัลย์ กองชัย

โพสต์10 พ.ค. 2560 23:39โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2560 23:43 ]

นางสาวมะลิวัลย์  กองชัย

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง รายงานผลการประเมินการจัดการแข่งขันกีฬาสวัสดิการเกมส์ ปี 2559

1-10 of 82