เผยแพร่ผลงานวิชาการ


ธนาวุฒิ ศรีวิเศษ

โพสต์17 ต.ค. 2561 06:55โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2561 06:56 ]

ชื่อ  นายธนาวุฒิ  ศรีวิเศษ

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง  
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  


สมพิศ ไพศาล

โพสต์20 ก.ย. 2561 20:23โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2561 20:24 ]

ชื่อ นางสาวสมพิศ  ไพศาล

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1

ชื่อเรื่อง การใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6นางสุพัตรา สืบจากถิ่น

โพสต์3 ก.ย. 2561 19:52โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2561 20:24 ]

    
                                                        
                                               

ชื่อ นางสุพัตรา สืบจากถิ่น

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านหนองไฮใต้
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

นายวิเชียร วัฒนกุลไพศาล

โพสต์20 ก.ค. 2561 09:03โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2561 20:24 ]


      
    
                                                        
                                               

ชื่อนายวิเชียร วัฒนกุลไพศาล

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน 
       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการดำรงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

นุบาล บุญสม

โพสต์1 ก.ค. 2561 18:30โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2561 18:31 ]

ชื่อ นางนุบาล บุญสม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระ -ะ

มีตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิคการเรียนรู้

แบบร่วมกันคิด

อรวรรณ สมวงษ์

โพสต์27 มิ.ย. 2561 21:28โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2561 18:32 ]นางสาวอรวรรณ  สมวงษ์
ตำแหน่ง ครู  ชำนาญการ

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกาษาชัยภูมิ  เขต 1

เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 1 (ว21101) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปารณี บัวพรวน

โพสต์9 มิ.ย. 2561 06:47โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2561 06:48 ]

นางปารณี  บัวพรวน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

โรงเรียนบ้านห้วยข่าเฒ่า เรียนรวม โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกาษาชัยภูมิเขต 1

เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100 ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่1
นายสายชล จุลศรี

โพสต์9 มิ.ย. 2561 06:45โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2561 06:45 ]

ชื่อนายสายชล  จุลศรี


ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ

โรงเรียนบ้านโคกสง่า   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่องรายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือ STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกสง่า

ชุดาภรณ์ พิลัย

โพสต์28 พ.ค. 2561 06:15โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 28 พ.ค. 2561 06:16 ]

ชื่อ นางสาวชุดาภรณ์ พิลัย
ตำแหน่ง ครู  
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่องประโยค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เกษราภรณ์ ทาภักดี

โพสต์28 พ.ค. 2561 06:11โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 28 พ.ค. 2561 06:11 ]

ชื่อ นางสาวเกษราภรณ์ ทาภักดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนคุรุประชานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑
เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
1-10 of 103