เผยแพร่ผลงานวิชาการ


นภสร เกษมธรรมแสวง

โพสต์31 ม.ค. 2560 21:17โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 1 ก.พ. 2560 02:24 ]

นางนภสร เกษมธรรมแสวง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร)
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่เสริมสร้างความสามารถ ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


อาภรณ์ บุญภูมิ

โพสต์10 พ.ย. 2559 03:21โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2559 03:25 ]

 นางอาภรณ์  บุญภูมิ
 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา   วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ 
 
โรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลเด็กน่ารัก)  เทศบาลตำบลหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ
 

ผลงานทางวิชาการ
 
๑. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
โรงเรียนเทศบาล ๑  (อนุบาลเด็กน่ารัก)  เทศบาลตำบลหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ
 


๒. รายงานการประเมินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล  โรงเรียนเทศบาล ๑  (อนุบาลเด็กน่ารัก) 
 
เทศบาลตำบลหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิกนกวรรณ จันทรนิมะ

โพสต์25 มิ.ย. 2559 04:19โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2559 04:19 ]

     เรื่อง   
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่อง โปรแกรม  Microsoft PowerPoint 2010   
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

      โดย  กนกวรรณ  จันทรนิมะ

 

      ตำแหน่ง ครู

      

       วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

      โรงเรียนบ้านวังโพน

 

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1


สาริศา บุญแจ่ม

โพสต์25 มิ.ย. 2559 04:15โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2559 04:16 ]

     เรื่องก
ารพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  5  ขั้น  (5E)  เรื่อง  สารรอบตัว  
              วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

 

      โดย  นางสาริศา  บุญแจ่ม

 

      ตำแหน่ง ครู

      

       วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

      โรงเรียนบ้านหนองปล้อง

 

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1


มะลิวัลย์ คลังภูเขียว

โพสต์26 เม.ย. 2559 04:41โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2559 04:47 ]

      เรื่อง
 การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสาตร์ เรือง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

 

      โดย  มะลิวัลย์  คลังภูเขียว

 

      ตำแหน่ง ครู

      

       วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

      โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)

 

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1


สุนทรีย์ แสงหงษ์

โพสต์17 เม.ย. 2559 01:06โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 27 เม.ย. 2559 03:39 ]


เรื่อง
 รายงานการวิจัย : การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ                         การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผล

 

      โดย  นางสุนทรีย์  แสงหงษ์

 

      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

      

       วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 

      โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี

 

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1


สุนทรีย์ แสงหงษ์

โพสต์17 เม.ย. 2559 01:06โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2559 04:39 ]


   
  เรื่อง
 รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
         พอเพียงสู่ผู้เรียนโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี

 

      โดย  นางสุนทรีย์  แสงหงษ์

 

      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

      

       วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 

      โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี

 

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1


อรพรรณ ลิ้มไพบูลย์

โพสต์7 เม.ย. 2559 05:17โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 7 เม.ย. 2559 05:17 ]

      เรื่อง
 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างงานหนังงสืออิเล็กทรอนิกส์  สำหรับนักเรียน
             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

      โดย  นางอรพรรณ  ลิ้มไพบูลย์

 

      ตำแหน่ง ครู

      

       วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

      โรงเรียนบ้านหัวนาคำ

 

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

จันทิมา บู่ทองจันทร์

โพสต์20 ธ.ค. 2558 05:30โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 7 เม.ย. 2559 05:18 ]


เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

      โดย  จันทิมา   บู่ทองจันทร์

 

      ตำแหน่ง ครู

      

       วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

      โรงเรียนบ้านหนองปล้อง

 

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1


จันทิมา เจริญขามป้อม

โพสต์10 ต.ค. 2558 05:02โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 10 ต.ค. 2558 05:13 ]

      
 
     เรื่อง การพัฒนาหนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมประกอบแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ
               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

      โดย  นางจันทิมา  เจริญขามป้อม

 

      ตำแหน่ง ครู

      

       วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

      โรงเรียนบ้านโนนเหม่า

 

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1


1-10 of 67