เผยแพร่ผลงานวิชาการ


บรรพต นิ่มนวล

โพสต์10 พ.ค. 2560 23:46โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 11 พ.ค. 2560 20:43 ]

นายบรรพต นิ่มนวล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง 
ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการตีขิมเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


เกศกานดา ขำชัยภูมิ

โพสต์10 พ.ค. 2560 23:42โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2560 23:42 ]

นางเกศกานดา ขำชัยภูมิ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

โรงเรียนบ้านสงแคน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสงแคน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิมะลิวัลย์ กองชัย

โพสต์10 พ.ค. 2560 23:39โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2560 23:43 ]

นางสาวมะลิวัลย์  กองชัย

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง รายงานผลการประเมินการจัดการแข่งขันกีฬาสวัสดิการเกมส์ ปี 2559

ปภาภัสส์ นันท์นิธิบวรโชค

โพสต์10 พ.ค. 2560 23:36โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2560 23:36 ]

นางปภาภัสส์ นันท์นิธิบวรโชค

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

บ้านหนองกระทุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จุฑาทิพย์ ฐานมั่น

โพสต์10 พ.ค. 2560 23:31โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2560 23:32 ]


นางจุฑาทิพย์ ฐานมั่น
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการบวกและการลบ บทที่ 2 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วีระยุทธ สิงหะหล้า

โพสต์10 พ.ค. 2560 23:27โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2560 23:27 ]

นายวีระยุทธ  สิงหะหล้า
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
โรงเรียนหัวนาคำ   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง
สกุณกานต์ เชื่อจันอัด

โพสต์10 พ.ค. 2560 23:23โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2560 23:28 ]

สกุณกานต์ เชื่อจันอัด
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
เรื่อง การใช้และพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


ชลวิภา พุทธรักษ์

โพสต์19 เม.ย. 2560 01:33โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 19 เม.ย. 2560 01:36 ]

นางชลวิภา พุทธรักษ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
โรงเรียนบ้านหนองหอย
เรื่อง รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


นภสร เกษมธรรมแสวง

โพสต์31 ม.ค. 2560 21:17โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 1 ก.พ. 2560 02:24 ]

นางนภสร เกษมธรรมแสวง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร)
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่เสริมสร้างความสามารถ ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


อาภรณ์ บุญภูมิ

โพสต์10 พ.ย. 2559 03:21โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2559 03:25 ]

 นางอาภรณ์  บุญภูมิ
 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา   วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ 
 
โรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลเด็กน่ารัก)  เทศบาลตำบลหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ
 

ผลงานทางวิชาการ
 
๑. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
โรงเรียนเทศบาล ๑  (อนุบาลเด็กน่ารัก)  เทศบาลตำบลหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ
 


๒. รายงานการประเมินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล  โรงเรียนเทศบาล ๑  (อนุบาลเด็กน่ารัก) 
 
เทศบาลตำบลหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ1-10 of 75