เผยแพร่ผลงานวิชาการ


กาญจนา ชนะพาล

โพสต์17 ก.ค. 2560 05:14โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2560 05:15 ]

ชื่อ          นางกาญจนา  ชนะพาล

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะชำนาญการ 

โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง        รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Micromedia Flash8 

               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พิมพ์ลดา ประยูรพันธุ์

โพสต์11 ก.ค. 2560 07:17โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2560 07:17 ]


ชื่อ นางพิมพ์ลดา ประยูรพันธุ์
ตำแหน่ง          ครู  วิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านหนองอ้อ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
เรื่อง    รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องอาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายรุ้ง ทวีโชค

โพสต์6 มิ.ย. 2560 01:59โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2560 02:01 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ ]

นางสาวสายรุ้ง  ทวีโชค

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้
         ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


บรรพต นิ่มนวล

โพสต์10 พ.ค. 2560 23:46โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 11 พ.ค. 2560 20:43 ]

นายบรรพต นิ่มนวล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง 
ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการตีขิมเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


เกศกานดา ขำชัยภูมิ

โพสต์10 พ.ค. 2560 23:42โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2560 23:42 ]

นางเกศกานดา ขำชัยภูมิ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

โรงเรียนบ้านสงแคน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสงแคน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิมะลิวัลย์ กองชัย

โพสต์10 พ.ค. 2560 23:39โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2560 23:43 ]

นางสาวมะลิวัลย์  กองชัย

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง รายงานผลการประเมินการจัดการแข่งขันกีฬาสวัสดิการเกมส์ ปี 2559

ปภาภัสส์ นันท์นิธิบวรโชค

โพสต์10 พ.ค. 2560 23:36โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2560 23:36 ]

นางปภาภัสส์ นันท์นิธิบวรโชค

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

บ้านหนองกระทุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จุฑาทิพย์ ฐานมั่น

โพสต์10 พ.ค. 2560 23:31โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2560 23:32 ]


นางจุฑาทิพย์ ฐานมั่น
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการบวกและการลบ บทที่ 2 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วีระยุทธ สิงหะหล้า

โพสต์10 พ.ค. 2560 23:27โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2560 23:27 ]

นายวีระยุทธ  สิงหะหล้า
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
โรงเรียนหัวนาคำ   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง
สกุณกานต์ เชื่อจันอัด

โพสต์10 พ.ค. 2560 23:23โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2560 23:28 ]

สกุณกานต์ เชื่อจันอัด
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
เรื่อง การใช้และพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


1-10 of 78