เผยแพร่ผลงานวิชาการ


นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนสุนันท์

โพสต์13 ธ.ค. 2561 00:10โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ

ชื่อ  นายพงษ์ศักดิ์  วัฒนสุนันท์


ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านกุดไผ่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์  รหัสวิชา ง21204  เรื่อง  การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย โปรแกรม  Desktop  Author  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โดยใช้แบบฝึกทักษะ ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ

นางสาววรรณิภา รักษ์มณี

โพสต์13 ธ.ค. 2561 00:02โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ

ชื่อนางสาววรรณิภา  รักษ์มณี

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานคุณธรรม ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยเทคนิคการสอนแบบ STAD
สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง

นางนวรัชต์ ทองอ้ม

โพสต์6 ธ.ค. 2561 22:20โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ

 
 ชื่อ              นางนวรัชต์  ทองอ้ม

ตำแหน่ง      ครู อันดับ คศ. 2  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียน       บ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)  อำเภอหนองบัวแดง
                   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

 เรื่อง           รายงานผลการพัฒนากิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะ
                  หลักการใช้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  

จารุตา กระพี้แดง

โพสต์13 พ.ย. 2561 21:34โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ

  

ชื่อ  นาง
จารุตา  กระพี้แดง


ตำแหน่ง  
ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ


โรงเรียนบ้านหนองอ้อ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง  
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ

ธนาวุฒิ ศรีวิเศษ

โพสต์17 ต.ค. 2561 06:55โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2561 06:56 ]

ชื่อ  นายธนาวุฒิ  ศรีวิเศษ

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง  
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  


สมพิศ ไพศาล

โพสต์20 ก.ย. 2561 20:23โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2561 20:24 ]

ชื่อ นางสาวสมพิศ  ไพศาล

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1

ชื่อเรื่อง การใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6นางสุพัตรา สืบจากถิ่น

โพสต์3 ก.ย. 2561 19:52โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2561 20:24 ]

    
                                                        
                                               

ชื่อ นางสุพัตรา สืบจากถิ่น

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านหนองไฮใต้
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

นายวิเชียร วัฒนกุลไพศาล

โพสต์20 ก.ค. 2561 09:03โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2561 20:24 ]


      
    
                                                        
                                               

ชื่อนายวิเชียร วัฒนกุลไพศาล

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน 
       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการดำรงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

นุบาล บุญสม

โพสต์1 ก.ค. 2561 18:30โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2561 18:31 ]

ชื่อ นางนุบาล บุญสม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระ -ะ

มีตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิคการเรียนรู้

แบบร่วมกันคิด

อรวรรณ สมวงษ์

โพสต์27 มิ.ย. 2561 21:28โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2561 18:32 ]นางสาวอรวรรณ  สมวงษ์
ตำแหน่ง ครู  ชำนาญการ

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกาษาชัยภูมิ  เขต 1

เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 1 (ว21101) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1-10 of 107